Новини

Нашиот портал ALLMK.info помина експертска проценка од Трговско-индустриската комора на Руската Федерација

Нa 12-ти јaнуaри нaшиoт пoртaл ALLMK.info, кoј штo е сoздaден сo пoддршкa нa Мaкедoнскo-Рускaтa стoпaнскa кoмoрa јa пoминa експертскaтa прoценкa oд стрaнa нa Тргoвскo-индустрискaтa кoмoрa нa Рускaтa Федерaцијa.

Прочитајте повеќе
Меѓувладина комисија помеѓу Руската Федерација и Република С. Македонија

На 14-15 ноември 2019 година, во Охрид се одржа IX состанок на Меѓувладината комисија за трговска, економска, научна и техничка соработка помеѓу Руската Федерација и Република С. Македонија.

Прочитајте повеќе