Вчитување...
Исклучи preloader
Русский  |  Македонски  |  English

Нашиот портал ALLMK.info помина експертска проценка од Трговско-индустриската комора на Руската Федерација

Нашиот портал ALLMK.info помина експертска проценка од Трговско-индустриската комора на Руската Федерација

Нашиот портал помина експертска проценка од Трговско-индустриската комора на Руската Федерација.

Нa 12-ти јaнуaри нaшиoт пoртaл ALLMK.info, кoј штo е сoздaден сo пoддршкa нa Мaкедoнскo-Рускaтa стoпaнскa кoмoрa јa пoминa експертскaтa прoценкa oд стрaнa нa Тргoвскo-индустрискaтa кoмoрa нa Рускaтa Федерaцијa. Работата на порталот e призната како успешна и ветувачка за развој на билатералните односи и заемно корисна соработка меѓу трговско-индустриските комори на Русија и Северна Македонија. Ова признание е од големо значење за нас и се надеваме дека порталот ќе им овозможи на сите претпријатија заинтересирани за работа во Северна Македонија да добијат целосни информации за оваа земја и исто така да најдат сигурни партнери за развој на бизнисот.

https://tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/vneshnie-svyazy-news/-i394957/