• Култура
  Култура и уметност
  Интеракција со музеи, архиви, театри во одвивање на културни настани, развој на креативни врски
 • Наука
  Наука и образование

  Имплементација на научни и образовни програми, помош во иновативни проекти

 • Економија
  Економија и спорт

  Промовирање на развојот и зајакнувањето на деловните односи, развојот на младинската политика и спортот

За нас

Фондацијата за поддржка на развојот на руско-македонските односи е невладина и непрофитна организација создадена со цел зачувување, негување и зголемување на богатото културно-духовно наследство на Македонија и Русија како солидна основа за сестрана сооработка и реализација на разни приватни и општествени иницијативи.

Фондацијата работи како лабораторија за охрабрување и создавање нови културни врски, како уникална платформа за соединување и сближување на локални заедници, како и на креативни и иницијативни луѓе и здруженија од двете земји преку реализација на разни проекти.

работиме на правци:

Наука и образование

Имплементација на научни и образовни програми, помош во иновативни проекти, размена на студенти

Прочитајте повеќе

Култура и уметност

Интеракција со музеи, архиви, организација на културни настани, проширување на билатерални контакти во областа на уметноста

Прочитајте повеќе

Економија

Интеракција со бизнис структури, развој на туризмот, младинска политика и спорт

Прочитајте повеќе

Свежи вести

Нашиот портал ALLMK.info помина експертска проценка од Трговско-индустриската комора на Руската Федерација

Нa 12-ти јaнуaри нaшиoт пoртaл ALLMK.info, кoј штo е сoздaден сo пoддршкa нa Мaкедoнскo-Рускaтa стoпaнскa кoмoрa јa пoминa експертскaтa прoценкa oд стрaнa нa Тргoвскo-индустрискaтa кoмoрa нa Рускaтa Федерaцијa.

Прочитајте повеќе